Τηλ.: +30 210 2525 017 - email: sales@din.com.gr Εάν δεν το βρείτε σε εμάς, δεν θα το βρείτε πουθενά!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ)

Στην «DIN ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» πρωταρχικός μας σκοπός είναι η υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών. Ζητάμε από τους πελάτες μας να μας ενημερώνουν εγγράφως σε περίπτωση που προκύψει το οποιοδήποτε παράπονο. Με αυτόν τον τρόπο θα εντοπίζουμε εγκαίρως τυχόν αδυναμίες μας και θα προσπαθούμε συνεχώς να βελτιωνόμαστε. Η βοήθειά σας γι αυτόν τον λόγο είναι πολύτιμη και αναγκαία.

 

Η εταιρία δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση, δίκαιη και αμερόληπτη διαχείριση των αιτιάσεων που θα αναφέρουν οι πελάτες της, με σκοπό τη διερεύνηση και επίλυση αυτών.

 

 

Ορισμοί

 

Ως «Αιτίαση» εννοείται η δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται σε ασφαλιστικό διαμε- σολαβητή από πρόσωπο που γίνεται αποδέκτης των υπηρεσιών του ασφαλιστικού δια- μεσολαβητή. Στις αιτιάσεις δεν περιλαμβάνονται αναγγελίες απαιτήσεων ή αιτήσεις αποζημίωσης ούτε απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων.

 

Ως «αιτιώμενος» εννοείται το πρόσωπο που διαθέτει τις προϋποθέσεις να εγείρει αιτίαση προς εξέταση από ασφαλιστικό διαμεσολαβητή και το οποίο έχει ήδη υποβάλει αιτίαση, όπως ο αντισυμβαλλόμενος, ο ασφαλισμένος, ο δικαιούχος αποζημίωσης ή/και ο ζημιωθείς τρίτος.

 

 

Λειτουργία Διαχείρισης Αιτιάσεων

 

1.Η Εταιρία διαθέτει «Λειτουργία Διαχείρισης Αιτιάσεων», η οποία διασφαλίζει ότι οι αιτιάσεις διερευνώνται και αντιμετωπίζονται με γνώμονα την καλή πίστη, μέσω της συγκέντρωσης και επεξεργασίας κάθε συναφούς στοιχείου και πληροφορίας. Με την «Λειτουργία Διαχείρισης Αιτιάσεων» αντιμετωπίζεται και η τυχόν εμφάνιση σύγκρουσης συμφερόντων.

 

2.Για να γίνει δυνατή η επεξεργασία των αιτιάσεων είναι απαραίτητο οι πελάτες μας να μας γνωρίζουν : α) τον αριθμό ασφαλιστηρίου τους και την ασφαλιστική εταιρία, β) τον αριθμό φακέλου ζημίας που τηρεί η ασφαλιστική εταιρία (αν η αιτίαση αφορά σε ζήτημα ασφαλιστικής περίπτωσης), γ) την πλήρη περιγραφή του/των παραπόνων της αιτίασης, δ) το αίτημα τους προς αποκατάσταση του προκύψαντος ζητήματος, ε) τα ισχύοντα στοιχεία επικοινωνίας τους, στ) με ποιον τρόπο επιθυμούν να λάβουν το αποδεικτικό παραλαβής που βεβαιώνει τη λήψη της αιτίασης από την εταιρία μας.

 

3.Για κάποιο παράπονο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους τρόπους επικοινωνίας:

 

E-mail: complaints@din.com.gr

FAX: +30 210 2525 082

Ταχυδρομικά: Γράμμου 73, 15124, Μαρούσι

 

συμπληρώνοντας και αποστέλλοντάς μας υπογεγραμμένη την φόρμα αιτιάσεων (παραπόνων).

 

4.Όλες οι αιτιάσεις που υποβάλλονται τηρούνται από την Εταιρία μας σε ασφαλές αρχείο με πλήρη σειρά των εγγράφων που αφορούν στη διαχείριση κάθε υποβληθείσας αιτίασης. Το αρχείο αυτό τηρείται για διάστημα έως πέντε ετών από την υποβολή της αιτίασης και θα αποστέλλεται άμεσά προς την Τράπεζα της Ελλάδος εφ όσον ζητηθεί.

 

5. Με τη λήψη της «αιτίασης» από την Εταιρία, θα στέλνεται στον αιτιώμενο αποδεικτικό παραλαβής της, το οποίο περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας διαχείρισης των αιτιάσεων που εφαρμόζει η Εταιρία.

 

6. Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία της αιτίασης και να έχει δοθεί γραπτή απάντηση στον αιτιώμενο.

 

7. Σε περίπτωση αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο να απαντηθεί εγγράφως η αιτίαση εντός της άνω προθεσμίας, η εταιρία μας γνωστοποιεί τούτο εγγράφως και εγκαίρως προς τον αιτιώμενο ενημερώνοντάς τον για τον πιθανολογούμενο χρόνο ολοκλήρωσης της επεξεργασίας της αιτίασής του, που δεν θα υπερβαίνει τις πενήντα (50) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του εγγράφου αιτίασης.